บุคลากร

 

          
    นายวิชัย  นาคสิงห์ 
   
    ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศีลวิทยา     
       
 นางเกศราภรณ์  รักษากิจ นางสุภาภรณ์  ปิ๋วธัญญา  นางสาวมุกดา  ทรงไตรย์    นางสาวนุสบา  รีมมะบุตย์  นายสมหมาย  มะลิกอง  นางจิราภรณ์  กองคูณ
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
           
 นายอุทัย  นุชนวล  นายมาลิก  นิ่มอนงค์  นางสาวณัฐปภัสร์  ชัยรัตน์เจริญ    นางศิริลักษณ์  จีนเสวก  นายศิธร  คุ้มประดิษฐ์  นายเรศ  อินโท
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ    กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
           
 นายอนุชา  ไวยบทบดี  นางสาววราภรณ์  สมนึก  นายสุชีพ  เสือจำศิลป์    นางสาวอารมณ์  เหล่าศิริวัฒนา  นางเกื้อกูล  เนื่องศรี  นางรวีวรรณ  คล้ายคง

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษา

 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
             
 นายสโรพร  สิงห์โตขำ  นางสาวศิริรัตน์  ปล้องไม้          นายพฏิพาน  โต๊ะนาค
 ลูกจ้างประจำ (ช่างไฟฟ้า)  วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น          กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ