สัญลักษณ์

สัญลักษณ์

อักษรย่อ อ.ศ.ว. ในวงกลม หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคีกันของลูกอุดมศีลวิทยา

ปรัชญาของโรงเรียน บรรจุอยู่ในวงกลมรอบนอก หมายถึง ข้อคิด เตือนใจของลูก อ.ศ.ว. ทุกคน

คบเพลิงแผ่รัศมี หมายถึง แสงสว่าง เมื่อเรียนย่อมคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ ย่อมนำไปสู่ความเจริญ

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

 “ดอกหางนกยูง”

 

สีประจำโรงเรียน

เขียว   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์

ส้ม  หมายถึง  สีแห่งความเลื่อมใสและคุณธรรม