วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์

     ความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน มากล้นภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล

 ปรัชญา

     สามัคคี เรียนดี มีวินัย  น้ำใจงาม

 คติพจน์

     อุตตมโน  ศีล  ภวโหตุ    “ผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยศีล ย่อมเป็นผู้เจริญ”

 เอกลักษณ์

      “ภูมิทัศน์ดี สามัคคีเด่น เน้นภูมิปัญญา”