ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอุดมศีลวิทยาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน  2521 ด้วยความร่วมมือของทางราชการและประชาชนชาวตำบลตลาด-เกรียบ โดยมีอธิการแสนชัย ชุติณธโร (ปัจจุบันคือท่านพระครูสุนทรโชติวัตร)

เจ้าอาวาสวัดตลาด และอาจารย์ดำรง อัมพานนท์  อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา)เป็นผู้นำในการก่อตั้งขึ้น ได้ชื่อมงคลนามของท่านพระครูอุดมศีลวัตร(หลวงพ่อริ้ว)อดีตเจ้าอาวาสวัดตลาดซึ่งเป็นที่เคารพของชาวตลาดเกรียบว่า “โรงเรียนอุดมศีลวิทยา”ตั้งแต่นั้นมา

         โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีเนื้อที่ทั้งหมด 24 ไร่ 1 25 ตารางวา งาน ตามรายละเอียด ดังนี้

  1. นายสำราญและนางไสว  กลิ่นเกลา  อุทิศให้ 7 ไร่ 24 ตารางวา
  2. เจ้าอาวาสวัดตลาด  คณะกรรมการวัดและประชาชนร่วมกันจัดชื้อให้ 14 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา เป็นเงิน 60,000 ทั้งนี้ยกยอดเงินดังกล่าวมีพันเอกประชุมและคุณนายศิริ เชี่ยววิทย์ บริจาคให้เป็นเงิน 30,000 บาท
  3. เจ้าอาวาสวัดตลาด คณะกรรมการและประชาชน ได้ร่วมมือซื้ออุปกรณีเพิ่มเติมในปี พ.ศ.2523 จำนวน 2 ไร่ 2 งานเป็นเงิน 40,000 บาท

โรงเรียนได้เปิดทำการสอนแบบสหศึกษาในปีแรก พ.ศ.2521  รับนักเรียนได้ 4 ห้อง(จำนวน 125 คน) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 2 ห้อง(หลักสูตร พ.ศ.2503)และชั้น ม.1 จำนวน 2 ห้องหลักสูตร พ.ศ.2521) ในระยะเริ่มแรกนี้ได้อาศัยอาคารอุดมภักดีของโรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา)เป็นสถานศึกษาที่เรียนและมีนายอำนวย  เอกกฐิน อาจารย์ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอุดมศีลวิทยาเป็นคนแรก มีครู-อาจารย์1จนและนักการภารโรง1คน