รอบรั้วอุดมศีล

 

  • 3-2-2560 9-41-14.jpg
    โรงเรียนอุดมศีลวิทยาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2521 ด้วยความร่วมมือของทางราชการและประชาชนชาวตำบลตลาด-เกรียบ โดยมีอธิการแสนชัย ชุติณธโร (ปัจจุบันคือท่านพระครูสุนทรโชติวัตร) เจ้าอา...

  • การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด5มิ.ย.62_๑๙๐๗๐๑_0097.jpg
    วิสัยทัศน์ ความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน มากล้นภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล ปรัชญา สามัคคี เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม คติพจน์ อุตตมโน ศีล ภวโหตุ...

  • สัญลักษณ์ อักษรย่อ อ.ศ.ว. ในวงกลม หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ความสามัคคีกันของลูกอุดมศีลวิทยา ปรัชญาของโรงเรียน บรรจุอยู่ในวงกลมรอบนอก หมายถึง ข้อคิด เตือนใจของลูก อ.ศ.ว. ท...